Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

Opintojen taloudellinen tukeminen

Tärkeää tietoa matkatukiasioiden hoitamisesta lukuvuoden alkaessa löydät täältä

Seuraavassa on esitelty pääpiirteittäin opintotukeen liittyviä asioita. Tarkempia tietoja opintotuesta, sen hakemisesta, myöntämisestä ja suuruudesta saa oppilaitoksen toimistosta tai suoraan Kelalta (www.kela.fi tai puhelimitse ma-pe klo 8  - 18, p. 020 692 209, opiskelijan tuet).

Opintotuki

Kun aloitat opinnot, voit hakea Kelasta opintotukea opintoihisi. Opintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus.

Opintotukea voivat saada lukiolaiset, ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat sekä korkeakouluopiskelijat. Muulle kuin Suomen kansalaiselle voidaan myöntää opintotuki Suomessa harjoitettaviin opintoihin, jos hänet on rekisteröity väestötietojärjestelmään Suomessa vakinaisesti asuvaksi ja Suomessa opiskelun peruste on muu kuin opiskelu (esim. työskentely, perhesiteet tai paluumuutto).

Voit saada opintotukea, kun opiskelet päätoimisesti ja opintosi kestävät yhtäjaksoisesti vähintään 2 kuukautta. Omat tai puolisosi tulot voivat kuitenkin vaikuttaa opintotuen saamiseen. Lukiolaisella tai ammattiin opiskelevalla myös vanhempien tulot voivat estää opintotuen saamisen.

Et voi saada opintotukea, jos saat opintotukea toisesta valtiosta, työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea, sairauspäivärahaa, aikuiskoulutustukea, vuorotteluvapaakorvausta, samaan koulutukseen myönnettyä kuntoutusrahaa tai eläkettä (ei koske perhe-eläkettä). Et myöskään voi saada opintotukea, jos olet työvoima- tai oppisopimuskoulutuksessa tai suoritat siviili- tai asepalvelusta.

Opiskelijan tulot ja muutokset

Opintotukeen liittyy erilaisia sääntöjä, joihin sinun kannattaa tutustua huolellisesti. Muistathan, että vuoden aikana saamasi tulot vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta voit nostaa opintotukea. Sinun tuleekin seurata, että tulosi eivät ylitä sallittua tulorajaa. Muista myös aina ilmoittaa muutoksista Kelaan.

Opintotuki koko opiskeluajalle

Opintotuki myönnetään yleensä heti koko opiskeluajalle. Tällöin opintotuen maksaminen jatkuu seuraavana lukuvuotena ilman, että sinun tarvitsee hakea tukea uudelleen. Halutessasi voit kuitenkin hakea tukea opiskeluaikaa lyhyemmälle ajalle. Opintotukea ei makseta kesäaikana, jos et tällöin opiskele. Opintotuki myönnetään aikaisintaan sen kuukauden alusta, jolloin hakemuksesi on saapunut Kelaan tai oppilaitokseen.

Kun valmistut tai keskeytät opintosi

Kun valmistut ennen kuin opintotukesi on määrä lakata tai jos keskeytät opintosi, sinun on muistettava myös lakkauttaa tuki. Lakkautuksen voit tehdä Kelan internetsivuilla (www.kela.fi/asiointi) tai muutosilmoituksella (OT15). Jos valmistut ammattioppilaitoksesta opintolinjan yleisenä valmistumispäivänä, saat opintotuen normaalisti opintojen päättymiseen asti, eikä sinun tarvitse ilmoittaa Kelaan valmistumisestasi.

Koulumatkatuki

Koulumatkatukena korvataan päivittäisten koulumatkojen kustannukset omavastuuosuutta lukuun ottamatta. Tuki on tarkoitettu lukio-opintoja tai ammatillisia opintoja harjoittaville. Koulumatkakustannukset korvataan, kun matkan pituus ja kustannukset ylittävät laissa säädetyt rajat.

Myöntämisedellytykset

Yhdensuuntaisen koulumatkan on oltava opiskelijan asunnolta oppilaitokseen vähintään 10 kilometriä. Koulumatkan kustannuksien on lisäksi oltava yli 54 € / kk.

Koulumatkatukeen ei vaikuta opiskelijan ikä tai taloudellinen asema. Tukea voi saada niin kauan kuin opiskelija harjoittaa tuen piiriin kuuluvia opintoja edellyttäen, että hänellä on päivittäinen tukiehdot täyttävä koulumatka vähintään 18 päivänä kalenterikuukauden aikana. Koulumatkatukeen ei ole oikeutta niillä, jotka opiskelevat työttömyysetuudella.

Eri matkustustavat

Koulumatkatukeen oikeutetut opiskelijat hankkivat pääsääntöisesti seutulipun Länsi-linjojen busseihin Ikaalisten Matkahuollosta. Opiskelijan omavastuu seutulipusta on 20 € / kk + ensimmäisen latauksen yhteydessä matkakortin hinta 6,50 €. Seutulipun hankkimiseen liittyvistä käytännöistä tiedotetaan opiskelijoille heti koulun alkaessa.

Matkakortin lataus tapahtuu IKATAn tiloissa toimivassa Matkahuollon pisteessä ma – pe klo 9.30 – 13.30.

Opiskelija voi tietyissä tilanteissa saada koulumatkatukea itse järjestettyyn matkustustapaan, esimerkiksi  omalla autolla matkustamiseen (esim. joukkoliikennettä ei ole käytettävissä koulumatkoihin tai sen käyttö on erityisen hankalaa). Lisää tietoa tästä saat oppilaitoksen toimistosta ja Kelan koulumatkatukiesitteestä.

Koulumatkatuen hakeminen

Koulumatkatukea on haettava erikseen joka lukuvuodeksi. Opiskelijan on aina täytettävä koulumatkatukihakemus ja ostotodistus ja jätettävä ne oppilaitoksen toimistoon ennen kuin hänelle voidaan myöntää tukea.  Omalla autolla kuljettaessa ei täytetä ostotodistusta.  Lopulliset päätökset tehdään Kelan toimistossa. Etuudensaajan on ilmoitettava Kelalle kaikista olosuhteiden muutoksista, jotka vaikuttavat joko hänen oikeuteensa saada etuutta tai etuuden määrään. Liikamaksu peritään lain mukaan saajalta takaisin. Lisätietoja ja apua lomakkeen täyttämisessä saa oppilaitoksen toimistosta.

Työttömyysetuudella tuettu
omaehtoinen opiskelu

Tietyin edellytyksin voit suorittaa päätoimisia omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella,  maksimissaan 24 kuukautta. Ehtona on, että opiskelun tukemisesta työttömyysetuudella on sovittu Te-toimistossa työnhakusuunnitelmassasi tai työllistymisohjelmassasi ennen opintojen aloittamista. Opintojen tukemisesta voidaan sopia opintojen alkamisen jälkeen vain painavasta syystä esim. jos saat opiskelupaikan varasijalta peruutuspaikkana tai jos olet aloittanut opinnot työsuhteen aikana. Opiskelun ajalta maksetaan työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Lisäksi maksetaan ylläpitokorvaus (ei loma-ajoilta), joka on tarkoitettu mm. matkakuluihin, joten et ole oikeutettu Kelan matkatukeen. Opiskelun alkaessa sinun tulee olla vähintään 25 vuotias.

Etuuden saajan velvollisuudet

Sinun tulee toimittaa TE-toimistolle todistus opiskelijaksi hyväksymisestä, opintojen aloittamisesta ja opintojen aikaisista lomajaksoista sekä osallistua säännöllisesti opetukseen. Sinun tulee edetä opinnoissasi koulutus- tai opintosuunnitelman mukaisesti sekä toimittaa selvitys opintojen etenemisestä työnhakusuunnitelmassa sovitulla tavalla. Opintojen keskeytymisestä ja päättymisestä sinun on ilmoitettava TE-toimistolle.  Oikeus tukeen voi päättyä, jos laiminlyöt tietojenanto- ja muita velvollisuuksia. Jos et etene opinnoissasi sovitulla tavalla, ilmoita asiasta välittömästi TE-toimistolle, jotta vältytään perusteettomasti maksetun työttömyysetuuden perimiseltä takaisin.

Oppilaitos ei automaattisesti lähetä tietojasi TE-toimistoon, sinun on itse huolehdittava tietojen antamisesta TE-toimiston kanssa sovitulla tavalla.

Lisätietoja saat omasta työttömyyskassastasi tai työttömyyskassojen Yhteisjärjestöltä www.tyj.fi tai Kansaneläkelaitokselta www.kela.fi.

Aikuiskoulutustuki

Koulutusrahasto myöntää aikuiskoulutustukea omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuvalle aikuisopiskelijalle, joka mm:

 -  On ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja

-  On ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennne tuettavan opiskelun alkua ja

-  Jää työstään palkattomalle opintovapaalle päätoimisia opintoja varten vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai opiskelee lyhyemmillä opintojaksoilla tai osa-aikaisesti yhteensä vähintään 43 päivän ajan. Hakijan työ- tai virkasuhteen tulee olla voimassa tuettavan koulutuksen aikana

-  Ei saa opiskeluun muuta tukea

Aikuiskoulutustuen suuruus vastaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrää. Tuki on verollista. Yrittäjälle maksetaan tuen perusosa. Tukeen oikeutettu voi saada myös opintolainan valtiontakauuksen, jonka myöntää Kela. Aikuiskoulutustukea voi saada enintään 19 kuukauden ajalta.

Lisätietoa aikuiskoulutustuesta saa Koulutusrahaston verkkosivuilta www.koulutusrahasto.fi. Verkkosivuilla on laskuri, jolla voi laskea tuen suuruuden. AIkuiskoulutustukea voi hakea sähköisesti rahaston verkkosivuilta tai tulostaa sivuilta tuen hakulomakkeita. Hakulomakkeita ja aikuiskoulutustukiesitteen voi myös tilata Koulutusrahastosta. (Asiakaspalvelunumero 075 757 0505, ma - pe klo 9 - 12)

Toiminnan takaa Netland AppRunner Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi