Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

Tietoa opistosta

Toiminta-ajatus

Petäjä-opisto tuottaa ja edistää toiminta-alueellaan elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia. Opisto tarjoaa yleissivistäviä ja ammatillisia taitoja kehittäviä kursseja sekä harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille. Tavoitteena on kannustaa ihmistä aktiiviseen itsensä kehittämiseen ja osallistumiseen kansainvälistyvässä ympäristössä.

Koulutustehtävä

Petäjä-opisto järjestää koulutusta, jonka tavoitteena on edistää opiskelijoiden omaehtoista kehittymistä, opiskelutaitoja, valmentaa elinikäiseen oppimiseen ja kansainvälisyyteen sekä kehittää kansalaisvalmiuksia kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. Koulutuksen painoalueita ovat taide- ja taitoaineet, terveyttä edistävät aineet, tietotekniikka ja yhteiskunnalliset aineet. (Opetushallitus 1.1.2013)

Visio

Petäjä-opisto on vetovoimainen ja arvostettu seudullinen kansalaisopisto,
joka on omaehtoisen oppimisen ja yhdessäolon keidaspaikka. Opisto on laadukas
koulutuksen järjestäjä ja aktiivinen toimija Satakunnassa ja Pirkanmaalla.

Arvot

Ihmisarvo: ihminen on arvokas

 • Ihmisarvo ei riipu mielipiteistä tai arvostuksista.
 • Ihmistä tulee kunnioittaa ja arvostaa
 • Ihmistä tulee kohdella inhimillisesti ja ystävällisesti.
 • Ihmistä ei saa käyttää hyväkseen tai kohdella esineenä
 • Yhdenvertaisuus: Ihmiset ovat yhdenvertaisia riippumatta iästä, sukupuolesta tai mistään henkilöön liittyvästä syystä.
 • Ihmisarvo sisältää oikeuden omaan ihmisarvoon sekä ymmärtämään ja hyväksymään muiden ihmisarvon

Hyvinvointi: edistämme ihmisen hyvinvointia

 • Hyvinvointia edistävät mm. fyysinen- ja mielenterveys, sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen ja onnellisuus
 • Tuemme ihmisen kokonaisvaltaista kehittymistä
 • Jokaisella ihmisellä on elinikäinen kyky oppia
 • Innostamme ihmistä kokonaisvaltaiseen kasvuun ja luovuuteen
 • Hyvinvoiva ihminen huomaa muiden avuntarpeen ja pystyy auttamaan muita
 • Hyvinvointi säteilee ihmisen lähipiiriin niin ajatusten, tunteiden, toiminnan kuin asenteidenkin kautta

Vastuullisuus: toimimme monella tapaa vastuullisesti

 • Luottamus kasvaa siitä, kun tehdään se, mitä on luvattu.
 • Yhteistyö perustuu luottamukseen siitä, että jokainen tekevät tehtävänsä loppuun asti. Yhdessä saadaan enemmän aikaan.
 • Petäjä-opisto toimii taloudellisesti ja tehokkaasti
 • Petäjä-opisto on paikallinen kulttuuritoimija
 • Petäjä-opisto tuottaa kohtuuhintaisia opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia.
 • vastuullisuus on myös toiminnan ekologinen,
  sosiaalinen
  sekä taloudellinen kestävyys

Strategiset päämäärät

Petäjä-opiston kehittämistä hallitsee opiskelijan näkökulma. Opistolla on kolme selkeää ja tasaisesti uudistuvaa palvelukokonaisuutta: vapaa sivistystyö, taiteen perusopetus ja tilauskoulutus. Opisto toteuttaa ne laadukkaasti paikallisen kulttuurin ja ajan haasteet huomioiden. Opisto kehittää kumppanuuksia ja sidosryhmien yhteistyömuotoja. 

Laatupolitiikka

Petäjä-opisto kehittää toimintansa laatua systemaattisesti. Ymmärrämme laadun kokonaisvaltaisesti kaikkea toimintaamme koskevaksi. Jokainen vastaa sekä omalta osaltaan että koko organisaation kannalta laadusta ja on velvollinen reagoimaan havaitsemiinsa laatupuutteisiin. Seuraamme järjestelmällisesti palveluidemme ja toimintamme työnjälkeä. Asiakkaiden tarpeet ohjaavat toimintamme kehittämistä. Vaalimme toiminnassamme:
 • korkeatasoisten koulutuspalveluiden tuottamista
 • asiakassuuntautunutta ajattelutapaa
 • ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilöstöä
 • pitkäjänteistä yhteistyötä monien kumppaneiden kanssa
 • kestävän kehityksen huomioimista
Opisto kehittää toimintaansa ja palveluitansa vuosittain, seuraa alansa kehitystrendejä, kouluttaa henkilöstöään, käynnistää kehitystoimenpiteitä ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Opiston johto ja henkilöstö tuntevat ja ymmärtävät laatupolitiikan sekä sitoutuvat laadun kehittämisen edellyttämiin toimintaperiaatteisiin ja – tapoihin. Toimintamme laatua ohjaa ja tarkastelee ISO 9001:2000 ja EFQM:n mukainen laatukäsikirja.

1.2.2013
Toiminnan takaa Netland AppRunner Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi